REGULAMIN SERWISU

1. Właścicielem serwisu www.bezpiecznie-rowerem.pl (zwanego dalej Serwisem) jest Agencja Ubezpieczeniowa PZU SA „Horyzont”, NIP 5222587327, REGON 380699497, z siedzibą: ul. Morcinka 14B, 01-496 Warszawa.

Agencja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zmianami) pod numerem rejestrowy agenta ubezpieczeniowego 11241073/A i wykonuje czynności agencyjne na rzecz jednego ubezpieczyciela - PZU SA.

Właściciel Serwisu pełni jednocześnie rolę Administratora pozyskiwanych danych osobowych.

2. Regulamin określa zasady świadczenia usług Użytkownikom przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych (Serwis www), za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS/MMS) oraz połączeń głosowych (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR).

Przez pojęcie Użytkownika rozumiana jest każda osoba korzystająca z Serwisu po zalogowaniu (tj. posiadająca konto użytkownika, która wprowadzi login i hasło konta).

Przy czym korzystanie z Serwisu możliwe jest także bez logowania. Wiąże się to jednak z barkiem możliwości zawarcia i obsługi umowy ubezpieczeniowej, wykorzystania funkcjonalności Serwisu, w tym również dla podmiotów partnerskich oraz świadczenia usług na rzecz korzystającego w tym trybie z Serwisu.

3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, w formacie PDF, umożliwiającym jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie w celu zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz świadczenia usług na rzecz Użytkownika.

4. Rolą Serwisu jest prezentacja produktu ubezpieczeniowego PZU Bezpiecznie Rowerem oferowanego na zasadach wyłączności przez Właściciela Serwisu, a także zgłoszenia woli zawarcia on-line umowy ubezpieczeniowej przez Użytkownika (popartej elektronicznym katalogiem parametrów umowy i wymaganych danych). Serwis służy także zapewnieniu obsługi zawartej umowy i umożliwia świadczenie usług na rzecz Użytkownika. Ponadto za pośrednictwem funkcji Rejestracja w zakładce Dla sklepów, Serwis umożliwia zgłoszenie przez Użytkownika woli wygenerowania wzoru Umowy regulującej zasady współpracy oraz kontaktu w celu jej ewentualnego zawarcia i realizacji.

5. Zawarcie pierwszej polisy PZU Bezpiecznie Rowerem za pośrednictwem Systemu możliwe jest w następstwie wprowadzenia numeru ramy roweru (przy spełnieniu wymogu wieku roweru - do 13 miesięcy od daty jego zakupu) oraz wgrania dowodu zakupu roweru. Kontynuacja ochrony odbywać się może bez ograniczeń wieku roweru. W zakresie ochrony CASCO roweru Ubezpieczający wskazuje dane właściciela roweru przy czym może być on: a) osobą fizyczna lub b) osobą fizyczna prowadząca 1-osobową działalność gospodarczą. Dla wskazanego numeru ramy roweru możliwe jest objęcie ochroną NNW i OC do 10 osób. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest w przypadku osób i podmiotów legalnie przebywających i działających na terenie UE.

6. Zgłoszenie woli zawarcia ubezpieczenia przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu powinno opierać się na uprawnieniu Użytkownika do wskazania danych Ubezpieczającego wprowadzonych do Serwisu.

7. Rejestracja (założenie konta Użytkownika) jest integralną funkcją powiązaną ze zgłoszeniem woli zawarcia polisy przez Użytkownika. Analogicznie w przypadku rejestracji Użytkownika za pośrednictwem zakładki Dla sklepów – fakt rejestracji oznacza wyrażenie woli wygenerowania wzoru Umowy regulującego zasady współpracy oraz kontaktu umożliwiającego ewentualne zawarcie i realizację umowy. Rejestracja odbywa się w oparciu o wskazany przez Użytkownika adres email będący loginem konta. Użytkownik ustanawia hasło do konta, ma też możliwość zmiany hasła w trakcie użytkowania serwisu. Celem rejestracji jest dostęp Użytkownika do przypisanego mu panelu zarządzania, umożliwiającego korzystanie z funkcjonalności Serwisu.

8. Akceptacja postanowień Regulaminu stanowi warunek przeprowadzenia procesu rejestracji Użytkownika oraz w zakresie procesu polisowego wyrażenia woli zawarcia on-line umowy ubezpieczenia.

9. W przypadku wyrażenia stosownych zgód przez Użytkownika możliwe będzie przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (email i SMS/MMS) i/lub za pośrednictwem połączeń głosowych (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR). Udzielona zgoda w każdej chwili może zostać przez Użytkownika cofnięta.

10. Serwis wymaga od Użytkownika podania danych niezbędnych do zawarcia, obsługi, odnawiania i informowania w zakresie ubezpieczenia tj.: imię i nazwisko (nazwiska), adres, dane kontaktowe (nr telefonu, email) Ubezpieczającego i Ubezpieczonego.
Ponadto w oparciu o dobrowolną zgodę Użytkownika gromadzić może następujące dane osobowe: imię i nazwisko (nazwiska), adres e-mail, numer telefonu.
W przypadku wykorzystania funkcji „Rejestracja” w zakładce „Dla sklepów” gromadzone i przetwarzane są przez Administratora dane: nazwa firmy, NIP, dane adresowe, adres e-mail.
Dodatkowo gromadzeniu podlegają treści wiadomości Użytkownika.
Zbierane są także w sposób automatyczny pliki „cookies”
Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzenia danych prawdziwych i kompletnych.

11. Użytkownik ma prawo dostępu do udzielonych danych i ich aktualizacji. Dane są udzielane przez Użytkownika w sposób dobrowolny jednak jest to niezbędne w celu zawarcia i obsługi umowy ubezpieczenia/umów, dostępu do funkcjonalności Serwisu oraz świadczenia usług na rzecz Użytkownika.

12. Płatności elektroniczne w Serwisie realizowane są za pośrednictwem bramki płatniczej obsługiwanej przez Blue Media S.A. W przypadku wyboru przez Użytkownika innej metody, płatności należy realizować zgodnie z zasadami określonymi na elektronicznej polisie.

13. Informacje o systemie płatności.

ZASADY DZIAŁANIA SYSTEMU PŁATNOŚCI

Użytkowanie Serwisu w zakresie obejmującym korzystanie z systemu płatności dostępne jest dla Użytkowników zarejestrowanych i zalogowanych.
System płatności Serwisu ubezpieczeniowego służy wnoszeniu opłat z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia „PZU Bezpiecznie Rowerem”.

W oparciu o wybór Użytkownika oferowana jest możliwość płatności całej należnej składki lub płatności w dwóch ratach, przy czym na poczet pierwszej raty wliczane są pełne składki za ubezpieczenie NNW i OC (jeśli OC stanowi składową umowy ubezpieczenia) oraz ½ składek z tytułu ubezpieczeń CASCO i Bagaż (jeśli stanowią składową umowy ubezpieczenia). Wybór wariantu ubezpieczeniowego ograniczającego się wyłącznie do NNW lub NNW i OC wyklucza możliwość skorzystania z płatności w ratach.

System płatności Serwisu ubezpieczeniowego pozwala na wnoszenie opłat w dwóch wariantach:

• Przelew tradycyjny
Wymaganym okresem płatności jest 7 dni. Użytkownik dokonuje płatności w oparciu o informację na polisie w wybrany przez siebie sposób. Informacja zawiera: tytuł przelewu stanowiący numer polisy, termin/y dokonania wpłaty/wpłat, wysokość wpłaty/wpłat, numer rachunku.

• Płatność online
Podmiotem świadczącym usługę płatności online (bramka płatnicza) jest:
Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, adres: 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000,00 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185, REGON: 191781561, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013.

PŁATNOŚĆ A ROZPOCZĘCIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Ochrona ubezpieczeniowa trwa od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, chyba że umówiono się inaczej.
Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono dzień, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia przypadający przed dniem, w którym ubezpieczający powinien zapłacić składkę lub jej pierwszą ratę, odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się w dniu określonym w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono dzień, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia przypadający po dniu, w którym ubezpieczający powinien zapłacić składkę lub jej pierwszą ratę, a składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie została zapłacona do dnia poprzedzającego pierwszy dzień okresu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z tym dniem.
W umowie ubezpieczenia NNW zawartej jako ubezpieczenie indywidualne na cudzy rachunek (na rachunek ubezpieczonego) odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się z upływem 7 dni licząc od dnia następującego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następującego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia ww. umowy ubezpieczenia na rachunek małoletniego albo przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną na rachunek osoby fizycznej związanej z nią zależnością służbową, odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następującego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Okres 7. dniowy, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres przed zakończeniem okresu ubezpieczenia umowy poprzedniej.

ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ZWROTY, SYSTEM WINDYKACJI

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w której ubezpieczający jest konsumentem termin, w ciągu którego może on odstąpić od umowy ubezpieczenia, składając pisemne oświadczenie w tym zakresie, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia mu informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, jeżeli jest to termin późniejszy. W przypadku przedsiębiorcy termin odstąpienia od umowy wynosi 7 dni.
Termin odstąpienia uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wymagane przez PZU SA oświadczenie woli o odstąpieniu zostało wysłane.
Poprzez oświadczenie rozumiany jest email zawierający skan podpisanego oświadczenie woli odstąpienia od umowy ubezpieczenia wysłany na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oświadczenie można także przesłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera.
W treści wiadomości należy wskazać dane ubezpieczającego, w tym:
- w przypadku konsumenta nr PESEL
- w przypadku przedsiębiorcy nr REGON
i dodatkowo w obu przypadkach numer polisy, której dotyczy odstąpienie.
Zwroty środków obsługiwane są przez PZU SA.
Użytkownik zalegający z wpłatami podlega procedurze windykacji realizowanej przez PZU SA.

PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI

 

 

 

Image

 

Obsługiwane w ramach bramki płatności online karty płatnicze:
a. Visa
b. Visa Electron
c. MasterCard
d. MasterCard Electronic
e. Maestro

Zwroty środków za transakcje dokonywane kartą płatniczą, obsługiwane są przez PZU SA.
Szczegółowe informacje na temat przebiegu procedury zwrotów można uzyskać w PZU SA, pod numerem: 801 102 102 lub 22 566 55 55 (opłaty zgodna z taryfą operatora).

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

14. Prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia

W przypadku zawarcia online umowy ubezpieczenia PZU Bezpiecznie Rowerem Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie:
- osoby fizyczne w ciągu 30 dni od zawarcia umowy
- przedsiębiorcy w ciągu 7 dni od zawarcia umowy
Należy pamiętać, że wykorzystany okres ochrony jest odpłatny.

15. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Ubezpieczających/Ubezpieczonych wynikających z umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany.

16. Zmiany obwieszczane będą poprzez ich publikację w formie zaktualizowanego Regulaminu i wchodzić będą w życie w terminie wskazanym przez Właściciela Serwisu – minimum po 14 dniach od daty opublikowania aktualizacji Regulaminu.

17. Wejście w życie Regulaminu: 15.02.2022 r.
Zastępuje wersję z: 11.08.2020 r.